گلستانیملیحه, کریم پورمحمد حسن, ملکزاده شفارودیآزاده, و حیدریان شهریمحمد رضا. “ویژگی‌ های میان‌ بارهای سیال و ایزوتوپ‌ گوگرد در کانسار مس پورفیری ایجو، شمال‌ غرب شهربابک”. زمین‌شناسی اقتصادی 9, no. 1 (جولای 9, 2017): 25-55. دسترسی فوریه 24, 2020. https://econg.um.ac.ir/article/view/60709.