رسولیجمال, قربانیمنصور, و احدنژادوحید. “بررسی ژئوشیمی، تحولات ماگمایی، ریزساختارها و سازوکار جایگیری کمپلکس گرانیتوئیدی جبال بارز (خاور و جنوب‌ خاور جیرفت)”. زمین‌شناسی اقتصادی 9, no. 1 (جولای 9, 2017): 175-195. دسترسی فوریه 26, 2020. https://econg.um.ac.ir/article/view/47949.