ترابیقدرت, و نظریغلام حسین. “فرآیندهای پتروژنتیکی، شرایط تبلور و ماهیت ماگماتیسم لمپروفیرهای اسپسارتیتی کالک‌ آلکالن الیگوسن زیرین منطقه کال‌ کافی (شرق انارک، استان اصفهان)”. زمین‌شناسی اقتصادی 9, no. 2 (نوامبر 21, 2017): 375-395. دسترسی فوریه 29, 2020. https://econg.um.ac.ir/article/view/47493.