عبدالهی شریفجعفر, امامعلی پورعلی, علیپورعارف, و مختاریان اصلمجتبی. “جایگاه مدل‌ سازی سه‌ بعدی ذخایر معدنی در بررسی‌ های زمین‌ شناسی اقتصادی، تعیین ذخیره و ژنز آنها”. زمین‌شناسی اقتصادی 2, no. 1 (آگوست 6, 2010): 51-59. دسترسی فوریه 24, 2020. https://econg.um.ac.ir/article/view/3685.