کرمیمهری, ابراهیمیمحمد, و کوهستانیحسین. “رخ‌ داد معدنی آهن لولک‌ آباد، شمال‌ باختر زنجان: کانه زایی تیپ آتشفشانی- رسوبی دگرگون و دگرشکل شده در زون ایران مرکزی”. زمین‌شناسی اقتصادی 8, no. 1 (ژوئن 25, 2016): 93-115. دسترسی فوریه 26, 2020. https://econg.um.ac.ir/article/view/35442.