فاتحیم., و اسدی هارونیه. “ویژگی‌ های ژئوفیزیکی کانسارهای مس پورفیری غنی از طلا: مطالعه موردی در کانسار مس- طلای پورفیری دالی، استان مرکزی”. زمین‌شناسی اقتصادی, ج 10, ش 2, مارس 2019, صص 639-75, doi:10.22067/econg.v10i2.69539.