مباشریم., موسیوندف., و رستمی حصوریم. “تحولات زمین شناختی و کانی شناختی متابوکسیت غنی از کرندوم پالئوزوئیک زیرین (کامبرین پایانی) در جنوب خاوری سیرجان، پهنه سنندج- سیرجان”. زمین‌شناسی اقتصادی, ج 10, ش 2, مارس 2019, صص 381-02, doi:10.22067/econg.v10i2.60677.