اعلمی نیاز., باقریه., و صالحیم. “بررسی های زمین شیمیایی، زمین فیزیکی و مطالعات سیالات درگیر در محدوده اکتشافی ظفرقند (شمال خاور استان اصفهان، ایران)”. زمین‌شناسی اقتصادی, ج 9, ش 2, نوامبر 2017, صص 295-12, doi:10.22067/econg.v9i2.56334.