رسولیج., قربانیم., و احدنژادو. “بررسی ژئوشیمی، تحولات ماگمایی، ریزساختارها و سازوکار جایگیری کمپلکس گرانیتوئیدی جبال بارز (خاور و جنوب‌ خاور جیرفت)”. زمین‌شناسی اقتصادی, ج 9, ش 1, جولای 2017, صص 175-9, doi:10.22067/econg.v9i1.47949.