ترابیق., و نظریغ. ح. “فرآیندهای پتروژنتیکی، شرایط تبلور و ماهیت ماگماتیسم لمپروفیرهای اسپسارتیتی کالک‌ آلکالن الیگوسن زیرین منطقه کال‌ کافی (شرق انارک، استان اصفهان)”. زمین‌شناسی اقتصادی, ج 9, ش 2, نوامبر 2017, صص 375-9, doi:10.22067/econg.v9i2.47493.