هاشمیف., موسیوندف., و رضائی کهخائیم. “افق های کانه دار، رخساره های کانسنگ، کانی شناسی، ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانسار سولفید توده ای آتشفشان زاد (VMS) باریت- سرب- مس ورندان، جنوب غرب قمصر”. زمین‌شناسی اقتصادی, ج 9, ش 2, نوامبر 2017, صص 587-16, doi:10.22067/econg.v9i2.45447.