یزدان پناها., و حسن نژادع. ا. “بررسی محیط زمین‌ شناسی سیلیس‌ های منطقه دهنو- عبید (شمال شرقی عشق‌ آباد) با استفاده از مطالعات شاره‌ های درگیر”. زمین‌شناسی اقتصادی, ج 8, ش 2, فوریه 2017, صص 457-72, doi:10.22067/econg.v8i2.43673.