فاضلیب., خلیلیم., بیورزر., منصوری اصفهانیم., و لقمانی دستجردیز. “پترولوژی گرانیتوئیدهای الیگوسن قلعه یغمش در غرب استان یزد”. زمین‌شناسی اقتصادی, ج 8, ش 2, فوریه 2017, صص 473-91, doi:10.22067/econg.v8i2.43200.