عبدالهی شریفج., امامعلی پورع., علیپورع., و مختاریان اصلم. “جایگاه مدل‌ سازی سه‌ بعدی ذخایر معدنی در بررسی‌ های زمین‌ شناسی اقتصادی، تعیین ذخیره و ژنز آنها”. زمین‌شناسی اقتصادی, ج 2, ش 1, آگوست 2010, صص 51-59, doi:10.22067/econg.v2i1.3685.