پورکاسبه., دمیریک., رنگزنک., و سعیدیس. “بارزسازی واحدهای سنگ شناختی گنبد نمکی جهانی (فیروزآباد)، با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی”. زمین‌شناسی اقتصادی, ج 5, ش 1, جولای 2013, صص 83-92, doi:10.22067/econg.v5i1.22911.