رستمیع., بازآمدم., حاج علیلوب., و مؤذنم. “بررسی رفتار ژئوشیمیایی عناصر نادر خاکی در آپاتیت های جزیره هرمز”. زمین‌شناسی اقتصادی, ج 6, ش 1, آگوست 2014, صص 71-85, doi:10.22067/econg.v6i1.20517.