معانی جوم., مستقیمیم., عبداللهی ریسهم., و سپاهیع. ا. “مطالعات سیستماتیک ایزوتوپ های پایدار گوگرد و سیالات درگیر گروههای رگه چه ای مختلف کانسار مس پورفیری سرچشمه، بر اساس داده های جدید”. زمین‌شناسی اقتصادی, ج 4, ش 2, دسامبر 2012, صص 217-39, doi:10.22067/econg.v4i2.16492.