[1]
مباشریم., قاسمیح. ا., رحیمیب., و رستمی حصوریم., “بافت های اسکلتی، میکرواسپینیفکس و هاریسیت در سیل ها و گدازه های کماته ایتی پالئوزوئیک بالایی مشهد- ویرانی، شمال خاوری ایران”, econg, ج 11, ش 2, صص 237-255, جولای 2019.