[1]
اعلمی نیاز., باقریه., و صالحیم., “بررسی های زمین شیمیایی، زمین فیزیکی و مطالعات سیالات درگیر در محدوده اکتشافی ظفرقند (شمال خاور استان اصفهان، ایران)”, econg, ج 9, ش 2, صص 295-312, نوامبر 2017.