[1]
حسینجانی زادهم. و هنرمندم., “بررسی‌ های دورسنجی و مغناطیس هوابرد در ذخایر مس پورفیری برای شناسایی مناطق با تمرکز بالای کانه‌ زایی طلا، مطالعه موردی بخش میانی کمربند دهج ساردوئیه کرمان، ایران”, econg, ج 10, ش 1, صص 237-254, آوریل 2018.