[1]
کریمی شهرکیب. و مهرابیب., “ترکیب شیمیایی سیالات درگیر در کانسار آهن جلال آباد، شمال غرب زرند با استفاده از روش میکروآنالیز LA-ICP-MS”, econg, ج 9, ش 1, صص 197-211, جولای 2017.