[1]
یزدان پناها. و حسن نژادع. ا., “بررسی محیط زمین‌ شناسی سیلیس‌ های منطقه دهنو- عبید (شمال شرقی عشق‌ آباد) با استفاده از مطالعات شاره‌ های درگیر”, econg, ج 8, ش 2, صص 457-472, فوریه 2017.