[1]
محبوبیان فردم., احیاءف., و جاوریانیا., “زمین شیمی و خاستگاه کانسار سنگ آهن- خاک سرخ مأمونیه، استان مرکزی”, econg, ج 9, ش 2, صص 419-438, نوامبر 2017.