[1]
قائدیع., مرادیانع., و احمدی پورح., “بررسی کانی شناسی و ژئوشیمی نهشته های بورات در پلایای شهربابک (خاتون‌آباد و رباط– مروست) در جنوب و جنوب غربی استان کرمان”, econg, ج 9, ش 2, صص 545-559, نوامبر 2017.