[1]
کمیلیس. س., خلیلیم., اسدی هارونیه., باقریه., و آیتیف., “ترکیب سیالات گرمابی در کانسار مس پورفیری کهنگ (شمال شرق اصفهان) با کمک داده‌های کانه‌ نگاری، سیالات درگیر و ایزوتوپ‌ های پایدار”, econg, ج 8, ش 2, صص 285-305, فوریه 2017.