[1]
جعفریر., نقره ئیانم., مکی زادهم. ع., و قانعی اردکانیج., “مطالعات سنگ‌ شناسی و ژئوشیمیایی منطقه نظام‌ آباد، جنوب‌ غرب شازند اراک”, econg, ج 2, ش 1, صص 61-75, آگوست 2010.