[1]
عبدالهی شریفج., امامعلی پورع., علیپورع., و مختاریان اصلم., “جایگاه مدل‌ سازی سه‌ بعدی ذخایر معدنی در بررسی‌ های زمین‌ شناسی اقتصادی، تعیین ذخیره و ژنز آنها”, econg, ج 2, ش 1, صص 51-59, آگوست 2010.