[1]
کرمیم., ابراهیمیم., و کوهستانیح., “رخ‌ داد معدنی آهن لولک‌ آباد، شمال‌ باختر زنجان: کانه زایی تیپ آتشفشانی- رسوبی دگرگون و دگرشکل شده در زون ایران مرکزی”, econg, ج 8, ش 1, صص 93-115, ژوئن 2016.