[1]
معانی جوم., وفایی زادم., و آلیانیف., “مطالعه سیالات درگیر و ایزوتوپ های پایدار گوگرد، شواهدی بر منشأ کانسار سرب - نقره آهنگران، جنوب شرق ملایر”, econg, ج 7, ش 2, صص 343-367, ژانویه 2016.