[1]
پورکاسبه., دمیریک., رنگزنک., و سعیدیس., “بارزسازی واحدهای سنگ شناختی گنبد نمکی جهانی (فیروزآباد)، با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی”, econg, ج 5, ش 1, صص 83-92, جولای 2013.