[1]
براتیم. و قلی پورم., “مطالعه رفتار عناصر نادر خاکی، سیالات درگیر و ایزوتوپ های پایدار اکسیژن و گوگرد در کانسار آهن اسکارنی ظفرآباد، شمال غرب دیواندره، استان کردستان”, econg, ج 6, ش 2, صص 235-257, ژانویه 2015.