فاتحیم. و اسدی هارونیه. (2019) “ویژگی‌ های ژئوفیزیکی کانسارهای مس پورفیری غنی از طلا: مطالعه موردی در کانسار مس- طلای پورفیری دالی، استان مرکزی”, زمین‌شناسی اقتصادی, 10(2), صص 639-675. doi: 10.22067/econg.v10i2.69539.