مباشریم., قاسمیح. ا., رحیمیب. و رستمی حصوریم. (2019) “بافت های اسکلتی، میکرواسپینیفکس و هاریسیت در سیل ها و گدازه های کماته ایتی پالئوزوئیک بالایی مشهد- ویرانی، شمال خاوری ایران”, زمین‌شناسی اقتصادی, 11(2), صص 237-255. doi: 10.22067/econg.v11i2.66386.