جمشیدزائیا. و ترابیق. (2019) “پترولوژی استوک کوارتز مونزودیوریت پورفیری و دایک های ائوسن با ماهیت آداکیتی جنوب‌ غرب جندق (شمال‌ شرق استان اصفهان)؛ شاهدی بر فرورانش پوسته اقیانوسی اطراف خرد قاره شرق- ایران مرکزی”, زمین‌شناسی اقتصادی, 10(2), صص 355-379. doi: 10.22067/econg.v10i2.63996.