رستمیم. و طالع فاضلا. (2019) “ژئوشیمی، کانه‌ زایی و دگرسانی قلیایی- اکسیدآهن در کانسار آهن± آپاتیت لکه سیاه (شمال‌ شرق بافق)، ایالت فلززایی بافق- ساغند”, زمین‌شناسی اقتصادی, 10(2), صص 587-616. doi: 10.22067/econg.v10i2.63377.