مباشریم., موسیوندف. و رستمی حصوریم. (2019) “تحولات زمین شناختی و کانی شناختی متابوکسیت غنی از کرندوم پالئوزوئیک زیرین (کامبرین پایانی) در جنوب خاوری سیرجان، پهنه سنندج- سیرجان”, زمین‌شناسی اقتصادی, 10(2), صص 381-402. doi: 10.22067/econg.v10i2.60677.