الماسیع., کریم پورم. ح., هاتوریک., سانتوسژ. ف., ابراهیمی نصرابادیخ. و رحیمیب. (2017) “کانی سازی مگنتیت توده ای طلادار در کاشمر (مطالعات دگرسانی، کانی سازی، ژئوشیمی و سیالات درگیر) و تکتونوماگماتیسم شمال شرق ایران”, زمین‌شناسی اقتصادی, 8(2), صص 569-592. doi: 10.22067/econg.v8i2.54151.