حسینجانی زادهم. و هنرمندم. (2018) “بررسی‌ های دورسنجی و مغناطیس هوابرد در ذخایر مس پورفیری برای شناسایی مناطق با تمرکز بالای کانه‌ زایی طلا، مطالعه موردی بخش میانی کمربند دهج ساردوئیه کرمان، ایران”, زمین‌شناسی اقتصادی, 10(1), صص 237-254. doi: 10.22067/econg.v10i1.53510.