کریمی شهرکیب. و مهرابیب. (2017) “ترکیب شیمیایی سیالات درگیر در کانسار آهن جلال آباد، شمال غرب زرند با استفاده از روش میکروآنالیز LA-ICP-MS”, زمین‌شناسی اقتصادی, 9(1), صص 197-211. doi: 10.22067/econg.v9i1.49678.