رسولیج., قربانیم. و احدنژادو. (2017) “بررسی ژئوشیمی، تحولات ماگمایی، ریزساختارها و سازوکار جایگیری کمپلکس گرانیتوئیدی جبال بارز (خاور و جنوب‌ خاور جیرفت)”, زمین‌شناسی اقتصادی, 9(1), صص 175-195. doi: 10.22067/econg.v9i1.47949.