هاشمیف., موسیوندف. و رضائی کهخائیم. (2017) “افق های کانه دار، رخساره های کانسنگ، کانی شناسی، ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانسار سولفید توده ای آتشفشان زاد (VMS) باریت- سرب- مس ورندان، جنوب غرب قمصر”, زمین‌شناسی اقتصادی, 9(2), صص 587-616. doi: 10.22067/econg.v9i2.45447.