یزدان پناها. و حسن نژادع. ا. (2017) “بررسی محیط زمین‌ شناسی سیلیس‌ های منطقه دهنو- عبید (شمال شرقی عشق‌ آباد) با استفاده از مطالعات شاره‌ های درگیر”, زمین‌شناسی اقتصادی, 8(2), صص 457-472. doi: 10.22067/econg.v8i2.43673.