محبوبیان فردم., احیاءف. و جاوریانیا. (2017) “زمین شیمی و خاستگاه کانسار سنگ آهن- خاک سرخ مأمونیه، استان مرکزی”, زمین‌شناسی اقتصادی, 9(2), صص 419-438. doi: 10.22067/econg.v9i2.43461.