فاضلیب., خلیلیم., بیورزر., منصوری اصفهانیم. و لقمانی دستجردیز. (2017) “پترولوژی گرانیتوئیدهای الیگوسن قلعه یغمش در غرب استان یزد”, زمین‌شناسی اقتصادی, 8(2), صص 473-491. doi: 10.22067/econg.v8i2.43200.