اعلمی نیاز., کریم پورم. ح. و همامس. م. (2016) “کانی سازی و توزیع عناصر کمیاب پیریت به کمک تجزیه ریزکاوشگر الکترونی در چاههای اکتشافی محدوده طلای چشمه زرد (استان خراسان رضوی، ایران)”, زمین‌شناسی اقتصادی, 7(2), صص 203-223. doi: 10.22067/econg.v7i2.41616.