کمیلیس. س., خلیلیم., اسدی هارونیه., باقریه. و آیتیف. (2017) “ترکیب سیالات گرمابی در کانسار مس پورفیری کهنگ (شمال شرق اصفهان) با کمک داده‌های کانه‌ نگاری، سیالات درگیر و ایزوتوپ‌ های پایدار”, زمین‌شناسی اقتصادی, 8(2), صص 285-305. doi: 10.22067/econg.v8i2.37178.