تاج الدینح., راستادا., یعقوب پورع. و محجلم. (2010) “مراحل تشکیل و تکوین کانسار سولفید توده ای غنی از طلای باریکا، خاور سردشت، شمال‌ باختر پهنه دگرگونه سنندج- سیرجان: بر اساس مطالعه ساخت، بافت و میکروترمومتری سیالات درگیر”, زمین‌شناسی اقتصادی, 2(1), صص 97-121. doi: 10.22067/econg.v2i1.3688.