جاویدی مقدمم., حیدریان شهریم. ر. و کریم پورم. ح. (2010) “زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعات مغناطیس‌ سنجی در کانی سازی آهن منطقه کلاته شاهین، استان خراسان‌ رضوی”, زمین‌شناسی اقتصادی, 2(1), صص 77-96. doi: 10.22067/econg.v2i1.3687.