عبدالهی شریفج., امامعلی پورع., علیپورع. و مختاریان اصلم. (2010) “جایگاه مدل‌ سازی سه‌ بعدی ذخایر معدنی در بررسی‌ های زمین‌ شناسی اقتصادی، تعیین ذخیره و ژنز آنها”, زمین‌شناسی اقتصادی, 2(1), صص 51-59. doi: 10.22067/econg.v2i1.3685.