مهرابیب. و قاسمی سیانیم. (2010) “کانی شناسی و زمین شناسی اقتصادی کانسار پلی متال چشمه حافظ، استان سمنان، ایران”, زمین‌شناسی اقتصادی, 2(1), صص 1-20. doi: 10.22067/econg.v2i1.3569.